Jaap-Henk Hoepman

   

Me: Software, Professionally (Publications), and Background.


Dood Aan De Galmen Gedichten.


l'Église Métropolitaine d'Art de Jésus Conducteur
Songs of a band that never was.

    
Neamsto dit sé hwer is it wetter?
Is it krekt fuort of komt it letter?
Ik ha myn nocht
Ik wol nei hus ta al jierrenlang

Deinum - Swarte Hoanne


Jaap-Henk Hoepman
Updated on $Date: 2002/08/28 19:11:21 $ / $Revision: 1.3 $.
Mail: jhh@xs4all.nl WWW: http://www.xs4all.nl/~jhh.

(webarchive of this site on archive.org)